Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne czyli realna ochrona majątku ruchomego.

Na początek kilka statystyk i faktów …

 Rocznie na polskich drogach ginie ponad 3200 osób, zarejestrowanych jest ponad 22 miliony pojazdów, zdarza się 33 tys wypadków i ponad 437 tys kolizji, najczęściej jest to w godzinach pomiędzy 16 a 17.

Dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym możemy zabezpieczyć sami siebie i pojazd na wypadek przykrych zdarzeń losowych, czego skutkiem jest wypłata odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy: 

OC – jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu. Chroni ono kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U z roku 2003, nr 124, poz. 1152).

AC – (auto-casco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które daje możliwe najszerszy zakres ochrony. Oferta skierowana do klientów, którzy oczekują kompleksowej ochrony majątku ruchomego, a bardzo szeroki wachlarz opcji dodatkowych pozwala dopasować polisę do indywidualnych potrzeb.

NNW –ubezpieczenie dobrowolne od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje zdarzenia, które miały miejsce na terenie RP oraz poza jej granicami. Jego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem.

Assistance – natychmiastowa pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży w Polsce czy za granicą. Assistance to gwarancja udzielenie pomocy technicznej na wypadek konieczności holowania pojazdu czy zmiany koła.

Zielona Karta – ubezpieczenie obowiązkowe w przypadku wyjazdu za granicę.

Poniżej lista krajów należących do systemu Zielonej Karty:

Począwszy do dnia 1 maja 2004 r. (data wejścia Polski do struktur unijnych) na podstawie art. 25 ust 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zakres terytorialny pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej). Od tego dnia wszystkie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z mocy prawa obejmują zakresem ochrony ubezpieczeniowej terytoria następujących państw:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Wyjeżdżający do tych krajów nie muszą okazywać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Istnieje bowiem domniemanie, że pojazd z polską rejestracją jest ubezpieczony w zakresie OC. Przekraczanie granicy, jak i poruszanie się po terytorium wyżej wymienionych krajów odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania samochodu w Polsce i zaopatrzenia go w polskie tablice rejestracyjne i domniemania na ich podstawie istnienia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Natomiast dokument tzw. „zielonej karty” należy nadal posiadać wjeżdżając na terytoria następujących państw:

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym, który stanowi dowód, że posiadacz pojazdu jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym, które obowiązuje w kraju, w którym posiadacz tego pojazdu przebywa. Zielona Karta obowiązuje w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Zieloną Kartę można wykupić zarówno na terenie Polski, jak i przekraczając przejścia graniczne.

Szczegółową mapę Systemu Zielonej Karty znajdziecie Państwo na stronach internetowych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

roland-denes-768377-unsplash (1)

Potrzebujesz ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami!

Facebook